Rzeczoznawstwo morskie-Agencja celna-Spedycja
 
 
                
zadzwo?:
 
+48 607 219 296
+48 660 416 116
   
 

ul.Energetyków 3-4,
p.418

70-952 Szczecin, Poland
+ 48 91 88 655 66

biuro@meertrans.eu

Meertrans - rzeczoznawstwo morskie - agencja celna - spedycja drogowa


MEERTRANS S.C. R. Wo?owik, P. Cukras jest firm? powsta?? w 2005 roku.

Dzia?amy przede wszystkim w bran?y morskiej jako rzeczoznawstwo morskie, agencja celna oraz spedycja drogowa, ?wiadcz?c us?ugi na rzecz statków i armatorów oraz podmiotów przewo??cych ?adunki drog? morsk?, jak i podmiotów bior?cych udzia? w obrocie towarowym z zagranic?.
 

Zapewniamy obs?ug? we wszystkich portach Polski. Nasz? ambicj? jest zabezpieczenie interesów i spe?nienie wszelkich wymaga? naszych klientów jako profesjonalny, wiarygodny i przyjazny partner w ?a?cuchu transportowym. Atutami naszej firmy jest jej charakter, niezale?no??, du?a elastyczno?? dzia?ania oraz d?ugoletnie do?wiadczenie w bran?y i wypracowana reputacja. W naszej dzia?alno?ci stawiamy na dobr? wspó?prac? i budowanie d?ugoterminowych wi?zi z naszymi kontrahentami i kooperantami.

Dzia?amy w sposób aktywny i cenimy czas naszych klientów - samodzielne pozyskujemy niezb?dne informacje, przewidujemy, zapobiegamy i neutralizujemy ewentualne problemy zanim jeszcze wyst?pi?. Doradzamy najefektywniejsze rozwi?zania bazuj?c na d?ugoletniej praktyce i dobrej znajomo?ci praktyki prawa morskiego i prawa celnego. Bezwzgl?dnie chronimy interes zleceniodawców i tajemnic? handlow?. Dbamy o dobry przep?yw informacji i jej rzetelno??. Podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe w oparciu o zmieniaj?ce si? ustawodawstwo prawne.

Wspó?pracowali?my mi?dzy innymi z:

  • Western Bulk Carriers S.A. (Norway)
  • Oldendorff Carriers GmbH & Co., KG (Germany)
  • Snug Due - Societa' Navali Uite Genova S.R.L.
  • ISS Szczecin
  • Rentrans Cargo Sp. z o. o.
  • Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o. o.
  • Omegair Cargo Sp. z o. o.
  • Polchar Sp. z o. o.
  • Albers-Hansen Sp. z o. o.

 ^ do góry

[ KONTAKT ]


Nasze us?ugi: 

 

Rzeczoznawstwo morskie

- obs?uga statków
- obs?uga barek
- obs?uga ?adunków
 

  Agencja celna

- us?ugi celne
- deklaracje Intrastat
- doradztwo celne
 
  Spedycja drogowa

- organizacja przewozu towarów
 

 

Ochrona danych osobowych